خانه/گالری ها
زیست نیوز

زیست نیوز

دیدار با رئیس جمهور

دیدار با رئیس جمهور

رونمایی از محصولات فمی لاکت تو پلاس، ژری لاکت تو پلاس، لاکتوگام و پایلوشات

رونمایی از محصولات فمی لاکت تو پلاس، ژری لاکت تو پلاس، لاکتوگام و پایلوشات

بسته های کمک رسانی به اربعین

بسته های کمک رسانی به اربعین

رونمایی از داروی ایبروتینیب

رونمایی از داروی ایبروتینیب

بازدید آقای دهقانی ، معاونت علمی ریاست جمهوری

بازدید آقای دهقانی ، معاونت علمی ریاست جمهوری