خانه/توانمندی ها

توانمندی

image one
image  two

توانمندی ها

امکانات و توانایی های آزمایشگاهی و تحقیقاتی

این بخش دارای اتاق کشت استریل،هود با کلاسA،اتاق های تحت استاندارد کلاس D، مطابق با آیین نامه GMP بوده و همچنین مجهز به سایر امکانات و بخش های لازم جهت انجام تست های پایداری است/ بخش لامینار: دارای هودهای کلاس A ، اتاق های استریل جهت انجام فعالیت های کلاس CT کشت انواع باکتری ، مخمر و در حال راه اندازی بخش کشت سلول یوکاریوتی و... بخش سلولی و مولکولی : تجهیزات مرتبط با آزمون ژنومی Post-PCR و PCR ,Pre-PCR ، الکتروفورز ، سانتریفیوژ، ژل داکیومنتیشن، ترموسایکر و.../ بانک بیولوژیک سلولی: فریزر های منفی 85 با ظرفیت 700 سلول، سلول های استخراج شده از باکتری ، کلکسیون اسید لاکتیک/ سایر تجهیزات: لیوفیلیزاتور، اتوکلاو، بن ماری، خشک کن داغ و....

ظرفیت و تجهیزات تولید

ظرفیت و تجهیزات تولید مایعات: تولید سالانه 300 میلیون از انواع مکمل و دارو به فرم محلول و 100 میلیون به فرم قطره. برخی از تجهیزات تولید مایعات: مخازن تولید و انتقال، دستگاه 5 و10 نازله ویال پر کن، دستگاه قطره پر کن، پمپ استاتیک . ظرفیت و تجهیزات تولید جامدات: تولید سالانه 500 میلیون از انواع مکمل و دارو به فرم پودر ،2 میلیارد به فرم کپسول و 1 میلیارد و 560 میلیون از انواع ویتامین و املاح معدنی به فرم قرص. برخی از تجهیزات تولید جامدات: دستگاه تولید گرانولاسیون خشک(آسیاب و الک مکانیکی)، دستگاه پرس قرص، دستگاه پر کننده کپسول پودری و کپسول مایع، دستگاه تک و6 نازله پر کننده ساشه،دستگاه قرص و ساشه شمار، دستگاه بلیسترینگ (PVC,PVDC, Alu,ALU-PVC)

امکانات آزمایشگاهی شیمی

مجهز به اتاق توزین، اتاق سمپل استور و سایز بخش های استاندارد آزمایشگاهی دیگر/ برخی از تجهیزات شیمی دستگاهی: دستگاه HPLC ، دستگاه IPCT، دستگاه GC، دستگاه PCR، انکوباتور شیکردار و..../ برخی از تجهیزات شیمی کلاسیک، اسپکترومتر UV-Vis، اسپکتروفتومتر FTIR، دستگاه پارتیکل سایزر و..

امکانات آزمایشگاه میکروبی

این بخش دارای اتاق کشت استریل ، هود با کلاسA ،اتاق های تحت استاندارد کلاس D، مطابق آیین نامه GMP بوده و همچنین مجهز به سایر امکانات و بخش های لازم جهت انجام تست های پایداری است. / بخش لامینار: دارای هود های کلاسA ، اتاق های استریل جهت انجام فعالیت های کلاسC ، کشت انواع باکتری، مخمر و در حال راه اندازیبخش کشت سلول یوکاریوتی و../ بخش سلولی و مولکولی : تجهیزات مرتبط با آزمون های ژنومی Post-PCR و PCR ، Pre-PCR ، الکتروفورز ، سانتریفیوژ ، ژۀ داکیومنتیشن، ترموسایکلر و../ بانک بیولوژِک سلولی : فریزر های منفی 85 با ظرفیت 700 سلول، سلول های استخراج شده از باکتری ، کلکسیون اسید لاکتیک / سایر تجهیزات : لیوفیلیزاتور ، اتوکلاو ، بن ماری، خشک کن داغ و...