خانه/حمایت از بیمار

کمک هزینه

همانطور که ثابت شده است. شرکت زیست تخمیر به عنوان یک بنگاه تجاری، فراتر از مسائل اقتصادی نسبت به جامعه ، محیط زیست ، بهبود زندگی ، سلامت کارکنان و شهروندان و سایر افراد ذی نفع احساس دین و مسئولیت داشته است. با توجه به حساسیت و اهمیت شرکت نسبت به مسائل جاری جامعه، با هدف حفظ ، مراقبت و کمک به افراد به ویژه قشر آسیب پذیر، شرکت زیست تخمیر از آغاز فعالیت تا کنون حضور در حیطه مسئولیت اجتماعی را وظیفه ذاتی خود دانست و با افزایش روز رشد شرکت ، فعالیت های انسان دوستانه نیز افزایش یافته است. پایبندی شرکت نسبت به مسئولیت اجتماعی خود موجب افزایش اعتماد جامعه بر کیفیت و عملکرد محصولات شده ؛ که در نتیجه تاثیر مستقیم به شناخت محصولات و دوز فروش آنها داشته است. شرکت زیست تخمیربا ایمان به ارجحیت منافع جامعه بر منافع فردی و با عزم رایج جهت ایجاد پیوند های قوی میان تکیه افراد مرتبط و تقویت روحیه آنها. و با یاری خدا تا همیشه بر تعهد و مسئولیت اخلاقی خود در قبال جامعه وفادار خواهد ماند تا در جهت ایجاد رفاه اجتماعی گامی هر چند کوچک بردارد.

اهدای دارو

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه حسن

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چاه حسن

مرکز بهداشت مرکز تسهیلات زایمان

مرکز بهداشت مرکز تسهیلات زایمان