زیست تخمیر
خانه/تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه

این واحد متشکل از سه بخش R&D2 , R&D1 و آزمایشگاه شتاب دهنده با بیش از40پرسنل متخصص کارشناسی ارشد و دکتری بوده که در زمینه به روزرسانی فرآورده های دارویی دارویی روز دنیا در حال فعالیت هستند. واحدR&D1 دارای 6 دستگاه کروماتوگرافی مایع HPLC، دستگاه کروماتوگرافی گازی GC، ژنراتور هیدروژن، دستگاه نشر القایی ICP-OES است. واحد R&D دارای دو بخش سنتز و آزمایشگاه مواد اولیه می باشد. بخش سنتز دارای بایو راکتورهای 10و 50لیتری ، تجهیزات تعیین کاراکتر و بخش سلول است. آزمایشگاه مواد اولیه نیز شامل موارد زیر هستند: آنالیز مواد سنتز شده، تست های پایداری، خالص سازی مواد سنتز شده با روش آنالیز شیمیایی و مولکولی، اسپکتروفتومتر مادون قرمز، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، اتو سمپلر، تست IPC و همچنین سایر تجهیزات آزمایشگاهی مانند دستگاه تعیین نقطه ذوب، کوره خاکستر و......