زیست تخمیر
خانه/کارآفرینی
کارآفرینی

کارآفرینی

اشتغال زایی برای بیش از400 خانواده به صورت مستقیم و100 خانواده به صورت غیر مستقیم.

اشتغال زایی برای بیش از400 خانواده به صورت مستقیم و100 خانواده به صورت غیر مستقیم.