عنوان سایت

شرکت دانش بنیان زیـــــست تخـــمیر کارهای تحقیقاتی در زمینه تولید فرآورده های پروبیوتیک را از سال 1381 در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز نمود. این شرکت در سال 1388 با شماره 368211 ثبت و به عضویت مرکز رشد فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تــــهران درآمد و هم اکنون موفــق به تولیـــد انبوه فرآورده های مکمـــل خوراکی پروبیوتیک در اشکال کپسول و ساشه و قطره خوراکی با 6 برند گردیده است.

1. ساشه KidiLact بـراي كــودكــــان

2. كپسول FamiLact بـراي هـمــه اعـضـاي خـانـواده

3. كپسول GeriLact براي سالمندان

4. كپسول LactoFem بـراي خانمــها

5. كپسول LactoCare براي افراد با نياز بيشتر به ايمني

6. قطره خوراکی PediLact برای نــوزادان و کودکــان