مهمانی ها

جشن پایان سال و 9 سالگی زیست تخمیر

جشن پایان سال و 9 سالگی زیست تخمیر

جشن پایان سال و 9 سالگی زیست تخمیر

جشن پایان سال و 9 سالگی زیست تخمیر

ضيافت متخصصين زنان شهر مشهد- آذر

ضيافت متخصصين زنان شهر مشهد- آذر

ضيافت پزشكان عفوني شهر مشهد-آذر

ضيافت پزشكان عفوني شهر مشهد-آذر

مهمانی زنان کرمان-آذر

مهمانی زنان کرمان-آذر

مهمانی اطفال کرمان-آذر

مهمانی اطفال کرمان-آذر

مهمانی اطفال کرمان-آذر

مهمانی اطفال کرمان-آذر

مهمانی پخش سینا- اصفهان- آبان

مهمانی پخش سینا- اصفهان- آبان

مهمانی پخش رازی - اصفهان - آبان

مهمانی پخش رازی - اصفهان - آبان

مهمانی پزشکان اطفال -تهران- شهریور 97

مهمانی پزشکان اطفال -تهران- شهریور 97

مهمانی پزشکان- کرج - تالار لیان - مرداد 97

مهمانی پزشکان- کرج - تالار لیان - مرداد 97

مهمانی پزشکان- کرج - تالار لیان - مرداد 97

مهمانی پزشکان- کرج - تالار لیان - مرداد 97

مراسم بزرگداشت دکتر مجید آویژگان متخصص عفونی-اصفهان - 97

مراسم بزرگداشت دکتر مجید آویژگان متخصص عفونی-اصفهان - 97

مراسم بزرگداشت دکتر مجید آویژگان متخصص عفونی-اصفهان - 97

مراسم بزرگداشت دکتر مجید آویژگان متخصص عفونی-اصفهان - 97

ضیافت شام پزشکان متخصص زنان شهر اصفهان-مرداد 97

ضیافت شام پزشکان متخصص زنان شهر اصفهان-مرداد 97

ضیافت شام پزشکان متخصص زنان شهر اصفهان-مرداد 97

ضیافت شام پزشکان متخصص زنان شهر اصفهان-مرداد 97

مهمانی داروپخش- اصفهان- مرداد 97

مهمانی داروپخش- اصفهان- مرداد 97

مهمانی پخش محیا دارو اصفهان-مرداد 97

مهمانی پخش محیا دارو اصفهان-مرداد 97

مهمانی پزشکان- اراک- تیر 97

مهمانی پزشکان- اراک- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال-هتل سالار دره - ساری - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال-هتل سالار دره - ساری - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل سالار دره-ساری- تیر 97

مهمانی پزشکان اطفال - شیراز - تیر 97

مهمانی پزشکان اطفال - شیراز - تیر 97

مهمانی محیا دارو - شیراز - تیر 97

مهمانی محیا دارو - شیراز - تیر 97

مهمانی داروپخش-شیراز-تیر 97

مهمانی داروپخش-شیراز-تیر 97

مهمانی محیا دارو - مشهد- تیر 97

مهمانی محیا دارو - مشهد- تیر 97

مهمانی دارو پخش - مشهد - تیر 97

مهمانی دارو پخش - مشهد - تیر 97

مهمانی پوراپخش - مشهد - تیر 97

مهمانی پوراپخش - مشهد - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی انجمن اطفال - هتل هما - تیر 97

مهمانی ارتوپد -مشهد - هتل درویش - تیر 97

مهمانی ارتوپد -مشهد - هتل درویش - تیر 97

مهمانی ارتوپد - مشهد - هتل درویش -تیر 97

مهمانی ارتوپد - مشهد - هتل درویش -تیر 97

مهمانی داروپخش - تبریز - تیر 97

مهمانی داروپخش - تبریز - تیر 97

مهمانی داروپخش- تبریز- تیر 97

مهمانی داروپخش- تبریز- تیر 97

مهمانی محیا دارو- تبریز - تیر 97

مهمانی محیا دارو- تبریز - تیر 97

مهمانی محیا دارو- تهران - تیر 97

مهمانی محیا دارو- تهران - تیر 97

مهمانی  محیا دارو- تهران - تیر 97

مهمانی محیا دارو- تهران - تیر 97

2

2

مهمانی شرکت- 26 اردیبهشت 97

مهمانی شرکت- 26 اردیبهشت 97