بررسی تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر-(3101)

زمینه و هدف: بیماری آلزایمر، شایع ترین اختلال نورودژنراتیو است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک بر عملکرد شناختی بیماران مبتلا به آلزایمر بود.

روش مطالعه: این کارآزمایی بالینی در بین 48 بیمار آلزایمری انجام شده است. بیماران به طور تصادفی به دو گروه (23 نفر در گروه کنترل و 25 نفر در گروه پروبیوتیک) تقسیم شدند که به مدت 12 هفته تحت درمان با کپسول های 500 میلی گرم مالتودکسترین در گروه کنترل و مکمل پروبیوتیکی در گروه مداخله قرار گرفتند. امتیاز آزمون MMSE و TYM از همه بیماران قبل و بعد از درمان ثبت شد.

یافته ها: پس از 12 هفته مداخله، امتیاز آزمون کوتاه وضعیت ذهنی (MMSE) و TYM بیماران مبتلا به درجات خفیف آلزایمر در گروه پروبیوتیک در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت (p<0.0001).

نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که مصرف پروبیوتیک، دارای اثرات مثبت بر عملکرد شناختی در درجات خفیف بیماری آلزایمر بوده است.

کلمات کلیدی: آلزایمر، عملکرد شناختی، پروبیوتیک