جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم محیط کشت بر رده سلولی سرطان کولون- (2404)

مقدمه: گونه های باکتریایی، که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند، باکتری های لاکتیک اسیدی هستند. اکثریت آنها جزء زیر گونه های بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس هستند. هدف از مطالعه حاضر، جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم و ارزیابی اثرات 24 ساعته و 120ساعته لایه رویی عاری از سلول (CFS) هر دو محیط کشت بر رده سلولی سرطان کولون است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، در مجموع 84 نمونه از محصولات لبنی، مدفوع نوزاد و کپسول پروبیوتیکی جمع آوری و بیفیدوباکتریم جداسازی شد. رنگ آمیزی گرم، تست های بیوشیمیایی و شناسایی مولکولی برای جداسازی و شناسایی بیفیدوباکتریوم انجام شد. اثرات سایتوتوکسیک CFS از هر دو محیط کشت جداسازی بیفیدوباکتریوم بر رده های سلولی سرطان کولون ارزیابی شد.

نتایج: در این مطالعه، 17 گونه بیفیدوباکتریوم شناسایی شد. نتایج نشان داد که بیفیدوباکتریوم اغلب در مدفوع نوزاد و محصولات لبنی وجود داشت و این در حالی بود که کمترین میزان آن در شیر محلی بود. بعد از اثرگذاری CFS بر رده سلولی سرطان کولون، دو نمونه از مدفوع نوزادان و کپسول پروبیوتیکی جداسازی شد که توانایی بالایی در مهار کردن رشد سلول های سرطانی داشتند. بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در مبارزه با سلول های سرطانی تاثیرگذار بوده و همچنین با بهبود قابل توجهی در روند سرطان های دستگاه گوارش همراه بود.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف منظم پروبیوتیک ها می تواند از پیشرفت سرطان های کولورکتال جلوگیری کند. در زمان انجام این مطالعه، CFS تولید شده، رشد سلول های سرطانی کولون را مهار کرد. به طور کلی می توان گفت که پروبیوتیک ها توان بالایی جهت معرفی به عنوان یک روش درمانی جدید برای سرطان کولون دارند.

کلمات کلیدی: بیفیدوباکتریوم، لبنیات، مدفوع نوزاد، سرطان کولون