تعیین اثر پروفیلاکتیک پدی لاکت در پیشگیری از سپسیس دیررس نوزادان پره ترم- (2802)

مقدمه: سپسیس دیررس از عوارض شایع نارس بودن است که با افزایش میزان مرگ و میر و عوارض همراه است. پروبیوتیک ها می توانند از سپسیس دیررس در نوزادان نارس پیشگیری کنند. هدف از این مطالعه تعیین اثر پروفیلاکتیک پروبیوتیک های خوراکی در پیشگیری از سپسیس دیررس نوزادان پره ترم بود.

روش مطالعه: این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی، دوسوکور و کنترل شده با دارونما بود. هشتاد نوزاد پره ترم زیر 32 هفته با وزن تولد1500-1000 گرم به صورت تصادفی در گروه های مداخله و کنترل قرار داده شدند. با فاصله کمی از زمان شروع تغذیه، گروه مداخله هر 12 ساعت به مقدار 1 قطره به ازای هر kg از وزن بدن، قطره پروبیوتیک پدی لاکت و گروه کنترل، آب مقطر (DW) به عنوان دارونما دریافت کردند. قطره پدی لاکت توسط شرکت ایرانی زیست تخمیر ساخته شده بود. بعد از جمع آوری داده ها وقوع سپسیس دیررس، مرگ و میر، مدت زمان رسیدن به تغذیه کامل روده ای و مدت زمان بستری بین دو گروه مقایسه شد.

یافته ها: دلیل بستری در تمام بیماران نارس بودن و دیسترس تنفسی بود. وقوع سپسیس دیررس و مرگ در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود که از لحاظ آماری معنادار بود. میانگین مدت زمان رسیدن به تغذیه کامل روده ای در گروه پروبیوتیک از گروه کنترل کمتر بود. هیچ موردی از انتروکولیت نکروزان مشاهده نشد. تفاوت معناداری در تعداد روز های بستری بین دو گروه وجود نداشت.(p˃0.05)

نتیجه گیری: براساس نتایج، استفاده از پروبیوتیک های پروفیلاکتیک می تواند وقوع سپسیس دیررس و مرگ و میر ناشی از آن را کاهش دهد. با مصرف پروبیوتیک ها نوزادان پره ترم در مدت زمان کوتاه تری توانستند به تغذیه کامل داخل روده ای برسند، اما مدت زمان بستری شدن کاهش نیافت.

کلمات کلیدی: نوزاد، پروبیوتیک، کارآزمایی بالینی تصادفی، سپسیس