تعیین اثربخشی پروبیوتیک ها در تسکین علائم کولیک در نوزادان ایرانی- (2902)

کولیک نوزادان یکی از شایع ترین شکایات دوران نوزادی است؛ با این حال، راهکارهای درمانی محدودی در مقالات ذکر شده است. اخیراً پروبیوتیک ها به عنوان یک استراتژی درمانی برای کولیک نوزادان پیشنهاد شده اند. این مطالعه جهت تعیین اثربخشی پروبیوتیک ها در تسکین علائم کولیک در نوزادان ایرانی انجام شد. این کارآزمایی بالینی دوسوکور، بین 70 نوزاد 3 تا 16 هفته با تشخیص احتمالی کولیک نوزادی براساس معیارهای Wessel انجام شد. بیماران به طور تصادفی پدی لاکت (بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، لاکتوباسیلوس روتری، و لاکتوباسیلوس رامنوسوس) (33=وn) یا دارونما (32=وn) دریافت کردند. داده های دموگرافیک در آغاز مطالعه در پرسشنامه ها ثبت شد. تعداد دفعات گریه در روز، تعداد روزهای گریه در هفته و طول مدت گریه کردن به صورت جداگانه در روزهای 7، 21 و 30ام مداخله آنالیز شدند. در رابطه با اطلاعات دموگرافیک پایه تفاوت آماری معناداری بین گروه های مداخله و دارونما دیده نشد. کاهش قابل توجهی در تعداد دفعات گریه در روز، طول مدت گریه و تعداد روزهای گریه در هفته در پایان مداخله در گروه پروبیوتیک در مقایسه با گروه دارونما وجود داشت (p<0.001). در روز 21ام مطالعه، تعداد دفعات گریه (p=0.032) و طول مدت گریه کردن (p<0.001) به طور چشمگیری در گروه مداخله در مقایسه با گروه دارونما کاهش داشت. تجویز قطره پدی لاکت به طور قابل توجهی علائم کولیک را از طریق کاهش مدت زمان گریه در نوزادان ایرانی که با شیر خشک یا شیر مادر تغذیه شدند و کولیک داشتند بهبود می بخشد.

کلمات کلیدی: بیفیدوباکتریوم اینفنتیس، کولیک نوزادی، لاکتوباسیلوس روتری، لاکتوباسیلوس رامنوسوس، پروبیوتیک