تأثیر محصول لاکتوکر با یا بدون عسل بر اسهال ناشی از رادیوتراپی- (2406)

مقدمه: اسهال یکی از عوارض شناخته شده رادیوتراپی لگن است، با این حال هیچ درمان متداول موثری برای اسهال ناشی از رادیوتراپی وجود ندارد. پروبیوتیک ها یک جایگزین محبوب هستند که در چندین اختلال گوارشی مورد استفاده قرار می گیرند. پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی زنده هستند. علاوه بر این، به طور کلی عسل یک ماده غذایی با اثرات متنوع بر سلامت انسان نظیر خاصیت آنتی باکتریالی، آنتی اکسیدانی، ضدالتهابی و پری بیوتیکی است. مطالعه حاضر تأثیر پروبیوتیک با یا بدون عسل را بر اسهال ناشی از رادیوتراپی مورد ارزیابی قرار داده است.

مواد و روش ها: 67 بیمار بزرگسال مبتلا به سرطان لگنی، به مدت 4 هفته تحت درمان رادیوتراپی قرار گرفتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در سه گروه دریافت کننده پروبیوتیک (n=22)، پروبیوتیک همراه با عسل (n=21) و دارونما (n=24) تقسیم شدند که از یک هفته قبل از شروع رادیوتراپی به طور کلی به مدت 5 هفته در مطالعه شرکت کردند. درجه اسهال و امتیاز قوام مدفوع به صورت هفتگی به ترتیب بر اساس سیستم معیارهای مسمومیت شایع (Common Toxicity Criteria) و شاخص های بریستول (Bristol scales) ثبت شد.

یافته ها: نتایج حاکی از کاهشی در تعداد دفعات اجابت مزاج روزانه (به ترتیب p=0.003 و p=0.006)، درجه اسهال (p=0.001 و p=0.001) و نیاز به داروهای ضداسهال (p=0.021 و p=0.041) و افزایش قوام مدفوع (به ترتیب p=0.004 و p=0.005) به ترتیب در افراد دریافت کننده پروبیوتیک یا پروبیوتیک همراه با عسل بود که تمام این تغییرات در هفته 4 و 5 درمان قابل توجه بودند.

نتیجه گیری: پروبیوتیک به همراه یا بدون عسل می تواند وقوع اسهال ناشی از رادیوتراپی و نیاز به داروهای ضد اسهال را کاهش دهد.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک ها، عسل، اسهال، رادیوتراپی، سرطان لگن.