تأثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم پارامتر های بیوشیمیایی سرم در سرطان کولون موش- (2403)

مقدمه: گزارشات بالینی نشان دادند که سویه های پروبیوتیکی نظیر بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می توانند از طریق تعدیل فلور میکروبی روده ها به عنوان یک عامل زیست درمانی در مهار یا درمان سرطان کولورکتال عمل کنند. در مطالعات قبلی، تأثیر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر غلظت باکتری های روده ای و همچنین اثرات محافظتی بر سرطان کولون موش ها ارزیابی شد. در مطالعه حاضر اثرات این پروبیوتیک ها بر بیان ژن های گیرنده ویتامین  D(VDR) و رسپتور لپتین (LPR) و پارامتر های بیوشیمیایی سرم در سرطان کولون موش ارزیابی شد.

مواد و روش ها: 36 موش BALB/c، به طور مساوی به 4 گروه تقسیم شدند: 1- موش های سالم، با رژیم غذایی نرمال، بدون درمان، 2- موش هایی که با آزوکسی متان (AOM)، در آنها سرطان کولون القا شد، به همراه رژیم غذایی نرمال. 3 و 4- موش هایی که با آزوکسی متان (AOM)، در آنها سرطان کولون القا شد و به ترتیب از پروبیوتیک خوراکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم (1×109 cfu/g) به مدت 5 ماه استفاده کردند. سپس کلسترول تام سرم، تری گلیسیرید، LDL، HDL، آلانین ترنس آمیلاز، آلکالین فسفاتاز و آلبومین و همچنین بیان ژن های VDR وLPR  اندازه گیری شد.

یافته ها: مصرف خوراکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، کاهش چشمگیری در تری گلیسیرید، آلکالین فسفاتاز، LDL و همچنین بیان ژن های VDR و  LPRدر سرطان کولون موش ها ایجاد کرد (p<0.005).

نتیجه گیری: لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، با تعدیل پارامترهای بیوشیمیایی و بیان ژن های VDR و LPR می توانند نقش کلیدی محافظتی در برابر سرطان کولون موش ها ایفا کنند.

کلمات کلیدی: سرطان کولون، رسپتور لپتین، موش، پروبیوتیک، گیرنده ویتامین D.