تأثیر سقز (Pistaciaatlantica)، بوتیرات، لاکتوباسیلوس کازئی (L.casei) و بخصوص درمان ترکیبی با این سه مورد، بر مدل کولیت موشی- (3302)

این مطالعه، تأثیر سقز (Pistaciaatlantica)، بوتیرات، لاکتوباسیلوس کازئی (L.casei) و بخصوص درمان ترکیبی با این سه مورد، بر مدل کولیت موشی القاشده با 2، 4، 6-تری نیترو بنزن سولفونیک اسید (TNBS) مورد ارزیابی قرار گرفت. موش ها به 7 گروه تقسیم شدند. 4 گروه به مدت 10 روز P.atlantica، بوتیرات، لاکتوباسیلوس کازئی و ترکیب این 3 مورد را استفاده کردند. باقی گروه ها به کنترل مثبت، منفی و گروه sham تقسیم شدند. ارزیابی های ماکروسکوپیک و هیستوپاتولوژیک و همچنین تعیین شاخص های اختصاصی اسسترس اکسیداتیو کولون مانند میلوپراکسیداز (MPO) انجام شد. در مقایسه با گروه های کنترل، درمان ترکیبی، بهبود چشمگیری در امتیاز پاتولوژیک کولیت و فعالیت MPO نشان داد (p=0.0009). ضمناً، تظاهرات ماکروسکوپی نظیر قوام مدفوع و امتیازات هیستوپاتولوژیک (ادم، نکروز و انفیلتراسیون نوتروفیل ها) نیز تقویت شد. با وجود اینکه درمان با P.atlantica، بوتیرات و لاکتوباسیلوس کازئی به تنهایی نیز تا حدودی اثرات مفید بر کاهش شاخص های استرس اکسیداتیو در کولیت داشتند، اما درمان ترکیبی با این سه مورد، بسیار مفیدتر واقع شد. در نتیجه می توان گفت که درمان ترکیبی توانست شدت کولیک را کاهش دهد. مطالعات بیشتر با تمرکز بر اثرات این ترکیبات در درمان کولیت اولسراتیو انسان مورد نیاز است. مطالعات مولکولی و مسیرهای سیگنالینگ بیشتر می تواند به تشخیص مکانیسم های درگیر در درمان کولیت و بیماری های التهابی کمک کند.

کلمات کلیدی: کولیت اولسراتیو، Pistacia Atlantica، لاکتوباسیلوس کازئی، بوتیرات، میلوپراکسیداز