بررسی اثر ضد سرطانی فمی لاکت-(2405)

مقدمه: در مطالعات اخیر گونه های بیفیدوباکتریوم و لاکتوباسیلوس در بین پروبیوتیک هایی هستند که به دلیل اثرات ضد سرطانی در درمان سرطان های کولورکتال و پستان بسیار مطرح هستند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد سرطانی فمی لاکت، یک کپسول پروبیوتیک تجاری حاوی 7 سویه باکتریایی (لاکتوباسیلوس کازئی، اسیدوفیلوس رامنوسوس، بولگاریکوس و بیفیدوباکتریوم بروه، لانگوم و استرپتوکوکوس ترموفیلوس) می باشد.

روش ها: رده های سلول های سرطانی مختلفی از جمله Caco-2، HT-29، T47D و رده های سلولی نرمال L929 با دوزهای مختلفی از فمی لاکت تحت درمان قرار گرفتند. با استفاده از آزمون MTT ، اثرات سایتوتوکسیک برای هر رده سلولی و سپس بررسی های فلوسیتومتری آپوپتوز نیز ارزیابی شد.

یافته ها: فمی لاکت اثرات مهارکننده وابسته به دوز بر تکثیر تمام رده سلول های سرطانی آزمایش شده داشت. اگرچه فمی لاکت، مرگ آپوپتوتیک در سلول های سرطانی HT-29 انسان را تقویت می کند، اثربخشی کمتری بر سلول های Caco-2 و T47D داشت. علاوه بر این، دریافت فمی لاکت اثرات سایتوتوکسیک متوسطی نیز بر سلول های فیبروبلاستیک L929 موش ها دارد.

نتیجه گیری: فمی لاکت می تواندبه عنوان یک درمان مکمل در سرطان ها مورد استفاده قرار بگیرد.

کلمات کلیدی: آپوپتوز، سرطان پستان، سرطان کولورکتال، فمی لاکت، پری بیوتیک، پروبیوتیک