ارزیابی سین‌بیوتیک لاکتوکر بر سطح سرمی الکترولیت‌ها و عناصر کمیاب در بیماران پسوریازیس:

ارزیابی سین‌بیوتیک لاکتوکر بر سطح سرمی الکترولیت‌ها و عناصر کمیاب در بیماران پسوریازیس: کارآزمایی بالینی دوسوکور

مقدمه: علی‌رغم اینکه علت دقیق پسوریازیس ناشناخته باقی مانده است، افزایش یا کاهش برخی از عناصر کمیاب و وضعیت استرس اکسیداتیو در این رابطه نقش دارند. در این مطالعه اثر سین‌بیوتیک لاکتوکر® بر سطوح سرمی عناصر کمیاب شامل روی، مس، منیزیم، سدیم، آهن، فسفر، کلسیم و پتاسیم در بیماران مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط مورد بررسی قرار گرفت.

روش: 64 بیمار مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط به طور تصادفی به دو گروه درمان لاکتوکر® (32 نفر) و گروه کنترل دارونما (32 نفر) دو بار در روز به مدت 12 هفته تقسیم شدند. هشت بیمار از گروه مداخله و 18 بیمار از گروه کنترل مطالعه به دلیل بیماری COVID-19 خارج شدند. برای آنالیز عناصر کمیاب، نمونه خون از همه بیماران در ابتدا و همچنین 12 هفته پس از درمان جمع آوری شد. سپس سرم جداسازی شد و سطوح سرمی عناصر کمیاب شامل آهن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی، سدیم و مس با استفاده از آنالایزر الکترولیت خودکار اندازه‌گیری شد. برای تایید اثر لاکتوکر® روی تغییر سطوح سرمی عناصر کمیاب، تجزیه و تحلیل درون گروهی در دو بازه زمانی شروع و 12 هفته پس از درمان انجام شد.

نتایج: سطح سرمی پتاسیم، فسفر و کلسیم در گروه دارونما به طور معنی داری بیشتر از گروه درمان در ابتدا بود. سطح سرمی روی و کلسیم در گروه درمان در مقایسه با گروه دارونما در هفته 12 پس از درمان به طور قابل توجهی بالاتر بود. علاوه بر این، سطح سرمی پتاسیم، فسفر و کلسیم به میزان قابل توجهی در گروه درمان در مقایسه با گروه دارونما در هفته 12 پس از درمان جبران شد. تجزیه و تحلیل درون گروهی در گروه درمان نشان داد که سطوح سرمی آهن، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی و سدیم در هفته 12 پس از درمان به طور قابل توجهی نسبت به سطوح پایه افزایش یافته است. در حالی که تجزیه و تحلیل درون گروهی در گروه کنترل نشان داد که تنها کلسیم تفاوت معنی داری بین شروع و هفته 12 پس از درمان دارد.

نتیجه‌گیری: سطوح سرمی آهن، روی، فسفر، منیزیم، کلسیم و سدیم 12 هفته پس از مصرف خوراکی لاکتوکر®  در بیماران پسوریازیس به طور معنی‌داری افزایش یافت. سطح سرمی آهن و مس تحت تأثیر جنسیت قبل و بعد از درمان است. این مطالعه بیان می‌کند که کپسول لاکتوکر®  برای بهبود جذب مواد معدنی در بیماران پسوریازیس اثرات مفیدی در دستگاه گوارش اعمال می‌کند.

کلمات کلیدی: الکترولیت، پروبیوتیک، پسوریازیس، عنصر کمیاب.

ارزیابی سین‌بیوتیک لاکتوکر بر سطح سرمی الکترولیت‌ها و عناصر کمیاب در بیماران پسوریازیس: کارآزمایی بالینی دوسوکور

مقدمه: علی‌رغم اینکه علت دقیق پسوریازیس ناشناخته باقی مانده است، افزایش یا کاهش برخی از عناصر کمیاب و وضعیت استرس اکسیداتیو در این رابطه نقش دارند. در این مطالعه اثر سین‌بیوتیک لاکتوکر® بر سطوح سرمی عناصر کمیاب شامل روی، مس، منیزیم، سدیم، آهن، فسفر، کلسیم و پتاسیم در بیماران مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط مورد بررسی قرار گرفت.

روش: 64 بیمار مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط به طور تصادفی به دو گروه درمان لاکتوکر® (32 نفر) و گروه کنترل دارونما (32 نفر) دو بار در روز به مدت 12 هفته تقسیم شدند. هشت بیمار از گروه مداخله و 18 بیمار از گروه کنترل مطالعه به دلیل بیماری COVID-19 خارج شدند. برای آنالیز عناصر کمیاب، نمونه خون از همه بیماران در ابتدا و همچنین 12 هفته پس از درمان جمع آوری شد. سپس سرم جداسازی شد و سطوح سرمی عناصر کمیاب شامل آهن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی، سدیم و مس با استفاده از آنالایزر الکترولیت خودکار اندازه‌گیری شد. برای تایید اثر لاکتوکر® روی تغییر سطوح سرمی عناصر کمیاب، تجزیه و تحلیل درون گروهی در دو بازه زمانی شروع و 12 هفته پس از درمان انجام شد.

نتایج: سطح سرمی پتاسیم، فسفر و کلسیم در گروه دارونما به طور معنی داری بیشتر از گروه درمان در ابتدا بود. سطح سرمی روی و کلسیم در گروه درمان در مقایسه با گروه دارونما در هفته 12 پس از درمان به طور قابل توجهی بالاتر بود. علاوه بر این، سطح سرمی پتاسیم، فسفر و کلسیم به میزان قابل توجهی در گروه درمان در مقایسه با گروه دارونما در هفته 12 پس از درمان جبران شد. تجزیه و تحلیل درون گروهی در گروه درمان نشان داد که سطوح سرمی آهن، کلسیم، منیزیم، فسفر، روی و سدیم در هفته 12 پس از درمان به طور قابل توجهی نسبت به سطوح پایه افزایش یافته است. در حالی که تجزیه و تحلیل درون گروهی در گروه کنترل نشان داد که تنها کلسیم تفاوت معنی داری بین شروع و هفته 12 پس از درمان دارد.

نتیجه‌گیری: سطوح سرمی آهن، روی، فسفر، منیزیم، کلسیم و سدیم 12 هفته پس از مصرف خوراکی لاکتوکر®  در بیماران پسوریازیس به طور معنی‌داری افزایش یافت. سطح سرمی آهن و مس تحت تأثیر جنسیت قبل و بعد از درمان است. این مطالعه بیان می‌کند که کپسول لاکتوکر®  برای بهبود جذب مواد معدنی در بیماران پسوریازیس اثرات مفیدی در دستگاه گوارش اعمال می‌کند.

کلمات کلیدی: الکترولیت، پروبیوتیک، پسوریازیس، عنصر کمیاب.