ارزیابی تاثیر قطره پدی لاکت برای درمان کولیک نوزادان- (2901)

 

مقدمه: شیوع کولیک در نوزادان بسیار بالاست و این تأثیر چشمگیری در زندگی نوزادان و خانواده آنها دارد و درمان اثربخشی برای آن پیدا نشده است.

 

هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثر قطره پروبیوتیک پدی لاکت® برای درمان کولیک نوزادان است.

 

روش ها: این مطالعه در بین 72 نوزاد با کولیک نوزادی که در مرکز طبی کودکان پذیرش شده بودند انجام شد. این کودکان به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده قطره پدی لاکت (PRR) و دریافت کننده قطره دارونما (PCR) تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک نوزادان مانند سن، جنس، سن مادر، زمان بستری بیمار و عوامل مخدوش کننده مانند، مجاورت با دود سیگار، سابقه خانوادگی آتوپی، استفاده از آنتی بیوتیک و نوع زایمان، در هر دو گروه طبق اظهارات مادران ثبت شد. وزن نوزادان نیز ثبت شد.

 

یافته ها: هیچ تفاوت معناداری در توزیع جنسیت نوزادان، سن مادر، نوع زایمان، نوع تغذیه، کیفیت زندگی و در معرض دود سیگار بودن بین دو گروه دیده نشد. وزن نوزادان در هر دو گروه افزایش یافت اما این افزایش در گروهی که پروبیوتیک دریافت کردند قابل توجه بود (p<0.0001)، در حالی که این تفاوت در گروه دریافت کننده دارونما به سطح معناداری نرسیده بود (p=0.437). دفعات گریه نوزاد در هر دو گروه در طی مطالعه کاهش پیدا کرد و این کاهش فقط در گروه PRR چشمگیر بود (p<0.001). تفاوت معناداری بین دو گروه PRR و PCR در قوام مدفوع و الگوی خواب در روزهای 0، 7، 14، 21 و 28 مشاهده نشد (مقدارp  در 28 روز به ترتیب  p=0.475و p= 0.086).

 

نتیجه گیری: درمان با پروبیوتیک دفعات و مدت زمان گریه نوزاد را کاهش داد و باعث افزایش وزن گیری نوزاد در طی مطالعه شد که اساساً کیفیت زندگی بیماران را ارتقا می بخشد.

 

کلمات کلیدی: کولیک نوزادی، پروبیوتیک، کودکان، پدی لاکت، PRR، PCR.