اثر مکمل پروبیوتیکی فمی لاکت در سندرم روده تحریک پذیر- (1401)

مقدمه: سندرم روده تحریک­ پذیر(IBS) یک بیماری شایع، مزمن و بعضاً مختل کننده عملکرد سیستم گوارش بوده و درمان آن به عنوان یکی از مشکلات حوزه سلامت باقی مانده است. بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی اثر مکمل­ های پروبیوتیکی چندسویه، به عنوان یک روش درمانی جدید و بحث­ برانگیز برای سندرم روده تحریک ­پذیر است.

مواد و روش­ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور کنترل­­ شده با دارونما، 60 بیمار مبتلا به IBS مشارکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بیماران در گروه مداخله دو کپسول پروبیوتیکی 500 میلی­ گرمی و در گروه کنترل دو کپسول 500 میلی­ گرمی دارونما به مدت 30 روز متوالی دریافت کردند. علائم و کیفیت زندگی محاسبه شده و مقایسه مقادیر حاصله ابتدا و انتهای مطالعه برای هر فرد انجام شد.

 

نتایج: نتایج حاکی از این بود که میانگین امتیاز درد شکمی پس از یک ماه درمان در گروه پروبیوتیک به طور قابل توجهی کمتر از گروه کنترل بود (P=0.049). در حالی که سایر علائم و کیفیت زندگی تغییر چشمگیری نداشت (p>0.05). علاوه بر این، اجابت مزاج و بهبود علائم کلی پس از مداخله در هر دو گروه مشابه بوده و تفاوت معناداری در این موارد رویت نشد (p>0.05).

 

نتیجه­ گیری: نتایج این مطالعه نشان از اثرات سودمند مکمل­های پروبیوتیکی چندگونه ­ای در کنترل درد شکمی بیماران مبتلا به IBS داشت. بنابراین می­توان آن را به عنوان یک گزینه ی درمانی علاوه بر درمان استاندارد تجویز کرد و به طور قابل توجهی به کنترل بهتر علائم این بیماران در کوتاه مدت رسید.

 

کلمات کلیدی: سندرم روده تحریک ­پذیر، پروبیوتیک چند سویه ای، درد شکمی، علائم IBS، کیفیت زندگی.