اثر محصول کیدی لاکت در درمان اسهال شدید غیرالتهابی در کودکان بستری شده 2 تا 10 سال- (1603)

مقدمه: اسهال دومین عامل مرگ و میر در کودکان است. بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک ها در درمان اسهال غیر التهابی حاد در کودکان 10-2 ساله، در بخش کودکان بیمارستان هاجر شهرکرد بود.

مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در بین 184 کودک مبتلا به اسهال انجام شد. 86 کودک به طور تصادفی در گروه دریافت کننده پروبیوتیک و 87 کودک دیگر در گروه دارونما قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک بیماران، علائم و سایر متغییرها در یک لیست ثبت شدند. داده ها با نسخه 16 نرم افزار SPSS، با استفاده از تست های Chi-square و independent t-test آنالیز شدند.

نتایج: میانگین تعداد دفعات دفع مدفوع اسهالی در روز دوم و چهارم (p<0.001)، مدت زمان تب (p=0.01)، مدت زمان اسهال (p<0.001) و مدت زمان بستری در بیمارستان (p=0.001)، به طور چشمگیری در گروه دریافت کننده پروبیوتیک نسبت به گروه دارونما کمتر بود. میزان بهبودی در روز دوم (p=0.013) و روز چهارم (p<0.001)، به طور معناداری در گروه پروبیوتیک، نسبت به گروه دارونما بالاتر بود. تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان بروز دیس پپسی بین دو گروه مشاهده نشد (p=0.331).

نتیجه گیری: پروبیوتیک ها در درمان اسهال غیر التهابی حاد در کودکان 10-2 ساله موثر بودند و می توانند به عنوان یک درمان ایمن در کنار درمان های استاندارد استفاده شوند.

کلمات کلیدی: اسهال، مکمل های رژیم غذایی، مایع درمانی