اثرات داروی حاوی لاکتوباسیلوس بر نمرات شدت درد در زنان مبتلا به اندومتریوزیس

مواد و روش ها: این آزمایش تصادفی و کنترل شده با دارونما روی زنان مبتلا به اندومتریوز انجام گردید. 37 بیماری که درمان هورمونی را در سه ماهه اخیر انجام نداده بودند، بطور تصادفی در دو گروه مصرف کننده لاکتوفم و پلاسبو قرار گرفتند. این افراد، کپسول های لاکتوباسیلوس یا پلاسبو را روزانه یک عدد به مدت 8 هفته دریافت کردند. شدت درد در بیماران با استفاده از نمرات (VAS) مقیاس آنالوگ بصری برای دردهای قبل از قاعدگی، درد هنگام مراقبت جنسی و درد مزمن لگنی در ابتدا، بعد از 8 و 12 هفته بعد درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج: میانگین سن افراد و شاخص توده بدنی (BMI) در دو گروه مصرف کننده لاکتوفم و پلاسبو مقایسه شد. همه بیماران بر مبنای طبقه بندی اندومتریوز در انجمن باروری امریکا (AFS) در مرحله 3 و 4 بیماری بودند. میانگین نمرات درد آغازین برای دردهای قبل از قاعدگی، درد هنگام مراقبت جنسی و درد مزمن لگنی در گروه لاکتوفم به ترتیب 2.88 ± 6.53، 3.76 ± 4.82 و 3.53 ± 4.19 و برای گروه کنترل به ترتیب 2.06 ± 5.60، 2.64 ± 3.67 و 2.88 ± 2.88 بود. این دو گروه، نمرات قابل مقایسه ای داشتند. کاهش بیشتری در نمرات درد قبل از قاعدگی و درد کلی بعد از 8 هفته درمان با لاکتوفم در مقایسه با گروه کنترل وجود داشت. نمرات دیسمنوره یا درد قبل از قاعدگی قبل از مداخله در گروه لاکتوفم و کنترل به ترتیب 2.88 ± 6.53 و 2.06 ± 5.60 بود، اما پس از درمان 8 هفته ای، این مقادیر به ترتیب 2.49 ± 3.07 و 2.01 ± 4.47 بود (08/0 = P). تغییرات در نمره درد کلی در گروه لاکتوفم و گروه کنترل در این دوره به ترتیب 7.00 ± 7.33 و 1.68 ± 4.11 بود.

نتیجه گیری: این مطالعه برخی از اثرات مفید تجویز لاکتوباسیلوس را بر درد ناشی از اندومتریوز نشان داد.