اثربخشی تجویز فمی لاکت به همراه آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از عفونت ادراری راجعه (RUTI) در زنان- (2601)

عفونت های مجاری ادراری (UTI) در خانم ها شایع است و منجر به عوارض و هزینه های قابل ملاحظه ای می شود و می تواند یک مشکل مدیریتی آزاردهنده برای پزشکان باشد. ما یک کارازمایی بالینی تصادفی طراحی کردیم که اثربخشی تجویز پروبیوتیک به همراه آنتی بیوتیک ها برای پیشگیری از عفونت ادراری راجعه (RUTI) در زنان را بررسی می کند. این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده(RCT)  با شماره RCTو، IRCT2015090323871N1 بود که توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تأیید شده است. در این مطالعه، بیماران با تشخیص UTI از آوریل 2015 تا آوریل 2016 به بخش اورولوژی بقیه الله فرستاده می شدند. در این مطالعه 162 بیمار به صورت تصادفی به نسبت 1:1 در گروه پروبیوتیک فمی لاکت به همراه آنتی بیوتیک یا آنتی بیوتیک به تنهایی قرار گرفتند. گروه مداخله روزانه یک کپسول 500 میلی گرمی پروبیوتیک به همراه آنتی بیوتیک به مدت 6 ماه دریافت کردند. 162 بیمار برای مشارکت در مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. متوسط سن بیماران 85/و10±42/و43 سال بود. در مدت شش ماه پیگیری، 18 بیمار در گروه آنتی بیوتیک عود مجدد عفونت داشتند و دو بیمار در گروه پروبیوتیک به همراه آنتی بیوتیک عود مجدد عفونت داشتند. در مدت سه ماه پیگیری، 23 بیمار در گروه آنتی بیوتیک عود مجدد عفونت داشتند و چهار بیمار در گروه پروبیوتیک به همراه آنتی بیوتیک عود مجدد عفونت داشتند ( به ترتیب p<0.001 و p<0.001). تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه در رابطه با وقوع عود مجدد عفونت بعد از شش ماه پیگیری، وجود نداشت (p=0.37). پروبیوتیک ها توان تأیید شده ای در پیشگیری و درمان برخی عفونت ها دارند. استفاده مؤثر از پروبیوتیک ها می تواند منجر به کاهش دریافت عوامل ضد میکروبی توسط بیماران شود. پروبیوتیک های موجود، بی خطر به نظر می رسند اما احتمالاً در بیماران با ریسک بالای سپتی سمی ممنوعیت دارند.

کلمات کلیدی: عفونت مجاری ادراری راجعه، پروبوتیک