اثرات کپسول لاکتوکر بر شدت بیماری کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط- (3303)

مقدمه: بیماری های التهابی روده با روش های مختلفی درمان می شوند، که ممکن است به دلیل عوارض جانبی آنها، به خوبی تحمل نشوند. اخیراً، پری پروبیوتیک ها به عنوان یک درمان کمکی در بیماری های گوارشی در نظر گرفته شده اند. در این مطالعه اثرات کپسول لاکتوکر® (شرکت زیست تخمیر) بر شدت بیماری کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط مورد بررسی قرار گرفته است.

روش ها: در این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور (IRCT20147271264N5)، 60 بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو خفیف تا متوسط شرکت کردند. طی 8 هفته کارآزمایی، استفاده از کپسول لاکتوکر به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان استاندارد، در مقابل دارونما مورد بررسی قرار گرفت. شاخص بالینی ساده فعالیت کولیت (SCCAI)، در ابتدا و بعد از 8 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از paired t-test برای ارزیابی تغییرات موقتی (قبل و بعد از انجام مطالعه) در SCCAI در هر گروه انجام شد. آزمون Chi-square برای مقایسه میزان پاسخ دهی استفاده شد. نسبت شانس (OR) و فاصله اطمینان 95% (95% CI)، نیز محاسبه شدند. p-value کمتر از 0.05 معنادار در نظر گرفته شد.

نتایج: کاهش چشمگیری در میانگین SCCAI در گروه مداخله (56/2 ± 56/4) در مقایسه با گروه دارونما (47/2 ± 54/6) مشاهده شد (p<0.05). پاسخ به درمان در گروه پروبیوتیک و دارونما به ترتیب % 3/64 و 47% بود (p<0.18). پاسخ به درمان در گروهی که بیشتر از 5 سال کولیت اولسراتیو داشتند، % 9/90 در گروه پروبیوتیک و در گروه کنترل %4/44 بود (p=0.01).

نتیجه گیری: با توجه به اثربخشیپری-پروبیوتیک ها در کاهش علائم بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو، می توان محصولات سین بیوتیک را در درمان استاندارد، به ویژه در افرادی که بیشتر از 5 سال این بیماری را داشتند، پیشنهاد کرد.

کلمات کلیدی: کولیت اولسراتیو، پری-پروبیوتیک، شاخص بالینی ساده فعالیت کولیت (SCCAI)