اثرات مکمل سین بیوتیک بر بیماران با سابقه سکته مغزی که با نفخ و یبوست در ICU بستری شدند-(2503)

مقدمه: سکته مغزی اولین اختلال قلبی عروقی در جهان است. بیماران با سابقه سکته مغزی در خطر مشکلات گوارشی مانند یبوست و نفخ هستند که سبب ایجاد عوارضی از جمله افزایش فشار داخل جمجمه ای و کاهش ظرفیت تنفسی در این بیماران می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات مکمل سین بیوتیک بر بیماران با سابقه سکته مغزی که با نفخ و یبوست در ICU بستری شدند، انجام شد.

روش مطالعه: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی با دو گروه بود که در بین 65 بیمار بیمارستان طالقانی مشهد با سابقه سکته مغزی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه جداگانه قرار گرفتند: گروه مداخله (n=33) و گروه کنترل (n=32) و تعداد دفعات اجابت مزاج و دور شکم قبل از مطالعه اندازه گیری شد. بیماران در گروه مداخله، علاوه بر مراقبت معمول به مدت یک هفته؛ هر 12 ساعت، یک مکمل سین بیوتیک دریافت کردند و گروه کنترل فقط تحت درمان روتین قرار گرفتند. در پایان؛ تعداد دفعات اجابت مزاج و دور شکم تمام بیماران دوباره چک شد. اطلاعات با استفاده از رگرسیون پواسون و آنالیز کوواریانس ها در نسخه 1/9 نرم افزار SAS و نسخه 5/11 نرم افزار SPSS در سطح اطمینان 95 درصدی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج دو گروه مقایسه شد.

نتایج: در گروه مداخله میانگین تعداد دفعات اجابت مزاج 22و/1 و در گروه کنترل 62/و0 (p<0.0001) بود. همچنین دور کمر در هر دو گروه مداخله و کنترل اندازه گیری شد و نشان داد که این پارامتر به طور میانگین در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل 6/و1 سانتی متر کاهش داشت که این تغییر چشمگیر بود (p=0.028).

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل سین بیوتیک حرکات روده ای را افزایش داده و دور شکم را در بیماران با سابقه سکته کاهش می دهد. از این رو، پروبیوتیک ها می توانند به عنوان درمان غیردارویی در بیماران مبتلا به یبوست و نفخ شکم مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، یبوست، نفخ، سکته مغزی، ICU