نیشابور

لیست داروخانه های نیشابور

دکتر زرکوب ابتدای خیابان عطار -  43352410
دکتر دهنوی خیابان عطار روبروی بیمارستان 22 بهمن -  43357990
دکتر باقری خیابان عطار ساختمان پاستور -  43222340
دکتر ملک زاده نبش عطار 7 -  43339550
دکتر طالبی  عطار 7 -  43348449
سجاد عطار 9 -  43332303
دکتر یاوری  خیابان امام خمینی روبروی باغ ملی -  43334723
دکتر موسوی خیابان امام خمینی جنب پاساژ مشعوفی -  43333557
دکتر خواجونی خیابان امام خمینی جنب پاساژ ناصرانی -  43332000
دکتر زینلی خیابان امام خمینی روبروی باغ ملی -  43336200
دکتر شورایی ابتدای خیابان منوچهری -  42434388
دکتر سینا خیابان فضل نبش سینا -  42627740
دکتر زرگرانی 17شهریور 27 -  43333327
داروخانه سینا خیابان امام خمینی روبروی درمانگاه 22 بهمن -  43334642
دکتر لگزیان خیابان ارگ جنوبی درمانگاه عطار -   
دکتر شاهانی خیابان ارگ جنوبی روبروی درمانگاه عطار -  42237737
دکتر بزرگمنش جنب درمانگاه حکیم -  42624406
دکتر سلامی جنب ساختمان دارایی -  43336259