بجنورد

لیست داروخانه های بجنورد

دکتر افشین خیابان مفخم روبروی بیمارستان امام رضا -  32222714
هلال احمر میدان خرمشهر -  32265108
ایران خیابان شریعتی جنوبی کوچه حکمتی -  32229220
دکتر شمس خیابان شریعتی جنوبی کوچه حکمتی -  32227219
محقر خیابان شریعتی جنوبی کوچه حکمتی -  32232994
دکتر ریحانی خیابان طالقانی کوچه گرمه ای -  32225659
دکتر ابوترابی خیابان شریعتی جنوبی کوچه حکمتی -  32210013
دکتر تفضلی خیابان شریعتی جنوبی جنب ایستگاه اتوبوس -  32226222
دکتر صالحی نبش چهار راه مخابرات -  32222993
دارالشفاء شریعتی 9 -  32228023
ولیعصر میدان شهید -  32721398
دکتر شکوهی طالقانی غربی 29 -  32225577
دکتر محمد زاده خیابان طالقانی کوچه گرمه ای -  32224250
دکتر همایونی بین چهار راه مخابرات و امیریه -  32224550
دکتر قراچورلو چهارراه مخابرات روبروی سینما قدس