مرند

لیست داروخانه های مرند

گلی مرند روبروی شهرداری جديد
موذن  مرند خیابان امام - جنب اداره برق
زنبوری  مرندخیابان امام - روبروي درمانگاه سينا
بابایی  مرند خیابان امام - جنب کلینیک فرهنگیان
 رضایی  مرندميدان امام - اول خيابان طالقاني
 کوه کمری  خیابان امام - پايين تر از كوچه بهداشت
 اسماعیلی  مرندخیابان امام - روبروي كوچه بهداشت
طالعی مرندخیابان امام - کوچه بهداشت
باقری مرند يامچي - خیابان امام - پ٢٩١
 عظیمی  مرندخیابان امام - جنب پاساژ همراه
خورشید  مرند خیابان امام - اول شريعتي غربي
قاسم پور  مرند اول خیابان طالقانی - روبروي مخابرات
سلامت بخش   مرند خیابان طالقانی - روبروی دفترثبت اسناد
جالینوس   مرند خیابان طالقانی - خيابان خوي - جنب خدمات روستايي