چالوس

لیست داروخانه های چالوس

دکتر محمدی چالوس، خ امام خمینی  
شبانه روزی دکتر کریمی چالوس، خ امام خمینی 52249662
5 شهریور چالوس، خ امام خمینی 52222946
دکتر حسن زاده چالوس، خ امام خمینی،  کوچه گلسرخی 52227200
دکتر خواجوند چالوس، خ امام خمینی، کوچه گلسرخی،ساختمان یاس 52211311
دکتر غفاری چالوس، خ امام خمینی، کوچه گلسرخی،  ساختمان پزشکان مرکزی 52226007
دکتر نوربخش چالوس، خ امام خمینی 52218550
پاستور چالوس، خ امام خمینی 52222550
دکتر سام چالوس، م مخابرات 52225666
دكتر ميرسليمي چالوس، خ امام خمینی 52248384
سلامت چالوس، خ امام خمینی 52222820
الوس چالوس- خ 17 شهریور 52225033