بابل

لیست داروخانه های بابل

شبانه روزی دکتر رمضانی بابل- امیرکلا ۳۲۳۴۱۶۷۷
دکتر میرزاپور بابل- امیرکلا ۳۲۳۵۳۵۲۸
شبانه روزی   دکتر پریدل بابل- چ فرهنگ 32290235
امام رضا (ع) بابل- م شهید بزاز- درمانگاه تاسوعا 32374265
شبانه روزی دکتر صالحیان بابل- م کشوری 32251222
دکتر حسین پور بابل- م کشوری-    خ سرگرد قاسمی 32251771
دکتر عسگری راد بابل- م کشوری 32251272
دکتر مدنی بابل- م کشوری-ساختمان مهر 32198828
دکتر آقاجان پور بابل- م کشوری-  سرداران 2- ساختمان آتیه 32289144
دکتر ساروی بابل- م کشوری- سرداران2- ساختمان روجین 32289060
دکتر امیری بابل- م کشوری- سرداران2 32289110
دکتر باقری بابل- م کشوری- خ سرگرد قاسمی 32255006
دکتر مهدی پور بابل- م کشوری-  خ سرگرد قاسمی 32250344
شبانه روزی   دکتر داودی بابل- م کارگر 32207851
دکتر نیکزاد بابل- م کارگر 32191566
دکتر پیرزاده بابل- م اوقاف 32314268
بوعلی بابل- میدان باغ فردوس 32330855
دکتر مقتدایی بابل- م باغ فردوس  
شبانه روزی   دکتر برادران بابل- چ امیرکبیر 32330613
دکتر گلشنی-شفایی بابل- چ امیرکبیر 32365136
اتحاد بابل- چ فرهنگ 32199974
دکتر صادقی بابل- چ فرهنگ 32295054
بابل بابل- چ فرهنگ- ساختمان جهانیان 32208097-8
بقراط بابل- م ولایت 32227777
دکتر شاکری بابل- م ولایت 32222226
دکتر آقاملکی بابل- بین م کشوم کارگر 32294844
پاستور بابل- م ولایت 32225217
دکتر آستانه ای بابل- خ طالقانی 32207452
میلاد بابل- خ بابلسر 32399620
دکتر همایون فر بابل- خ گنج افروز 32292202
دکتر آمالی بابل- م کارگر 32290573
دکتر رضاپور بابل- م کشوری-  خ سرگرد قاسمی 32260655
دکتر اکبری بابل- م کشوری-    خ سرگرد قاسمی 32251332
دکتر مجیدی بابل- م کشوری-    خ سرگرد قاسمی ۳۲۲۸۸۸۵۶
دکتر شریف پور بابل- م کشوری-    خ سرگرد قاسمی 32255559
دکتر عاصمی بابل- م ولایت 32190295
دکتر فرسادی بابل- م کشوری ۳۲۲۶۱۱۰۲-۵
دکتر شجریان بابل- چ گله محله 32206844
شفا بابل- خ شیخ بسطامی 32332969
دکتر سجادی بابل- چ نواب 32333996
دکتر مفیدی بابل- خ شهید صالحی 32228476
پیروز بابل- م حمزه کلا 32300082
دکتر رضایی روشن بابل- امیرکلا- خ امام 32341646
دکتر قاسمی نژاد بابل- روبروی بیمارستان روحانی 32312013
دکتر کلاگر بابل- کمربندی غربی- توحید7  
رازی  بابل- موزیرج 32270055
دکتر جعفری بابل- م شهید بزاز 32375886
دکتر برزگر بابل- موزیرج- درمانگاه مهر آبادیان 32272084
دکتر اعتماد بابل- خ گنج افروز 32210610
دکتر کارگر بابل- م سردار سجودی 32200560