آمل

لیست داروخانه های آمل

دکتر اسدی آمل- خ هراز 44298959
دکتر آزادفروز آمل- خ هراز  
دکتر فخرایی آمل- کوچه بنیاد شهید 44226078
دکتر روحی آمل- کوچه بنیاد شهید- ساختمان قائم  
دکتر علوی آمل- سبزه میدان 44229052
دکتر موسوی آمل- کوچه مخابرات 44223268
پاستور آمل- خ 17 شهریور 44223485
دکتر نیاکی آمل- سبزه میدان 44224717
دکتر فاضل زاده آمل- خ 17 شهریور 43244390
البرز آمل- خ 17 شهریور- ساختمان پزشکان آمل  
دکتر لطیفی آمل- خ 17 شهریور 44221614
شبانه روزی دکتر حسینیان آمل- خ 17 شهریور  
رازی آمل- خ 17 شهریور 44226562
دکتر ارشدی آمل- کوچه بنیاد شهید 44251033
دکتر شفایی آمل- خ 17 شهریور 44221166
دکتر آهنگری آمل- خ هراز 44154280
دکتر میرزایی آمل- خ 17 شهریور 44240446
دکتر عبدا...زاده آمل- خ امام رضا (ع) 43234202
دکتر اولیایی آمل- خ طالب آملی 44281659
شبانه روزی دکتر محسنی آمل- م 17 شهریور 44271472
دکتر فقیهی آمل- خ امام رضا (ع) 44220355
شرق آمل- خ امام رضا (ع) 43232540
دکتر یزدانی آمل- خ 17 شهریور 44225023
دکتر رودگر آمل- روبروی بیمارستان 17 شهریور 44228958
سینا آمل- خ 17 شهریور 44222695
دکتر محمدزاده آمل- خ امام رضا (ع) 43273222
دکتر وحدانی آمل- خ شیخ فضل ا... نوری 44267871
دکتر حیدری آمل- خ هراز 44271797
دکتر ملکی آمل- م صدف 43237560