ساری

لیست داروخانه های ساری

دکتر گودرزی  ساری، خیابان راهبند  1132229144
شبانه روزی آریا  ساری، خیابان راهبند  1133230613
فجر (داروخانه درمانگاه سپاه راهبند) ساری، خیابان راهبند  1133236833
عسگری امریی  ساری، خیابان راهبند  113329441
دکتر پشم فروش  ساری، خیابان راهبند  1133230410
دکتر مردانی  ساری، خیابان راهبند  1133292344
دکتر رضایی   ساری، خیابان راهبند  1133289558
دکتر ابراهیمی  ساری، خیابان راهبند  113331407
دکتر شهابی نژاد  ساری، بلوار فرح آباد   
ملک زاده  ساری، بلوار خزر  1133246110
فرهود  ساری، بلوار خزر  1133345050
دکتر صفری  ساری، بلوار خزر  1133201316
شبانه روزی علیمحمدی  ساری، بلوار خزر  1133209271
دکتر شیرازی  ساری، بلوار خزر  1133224400
دکتر سعیدی  ساری، پلیس راه ذغالچال  1133271819
دکتر رنجبر  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1133362707
دکتر مقدم  ساری، خیابان امیر مازندرانی  11332269932
دکتر تبریزیی  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1133366600
شبانه روزی بهار  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1132263930
داروخانه بیمارستان امیر  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1133407140
دکتر ساری  ساری، خیابان امیر مازندرانی  113222629
دکتر کولاییان  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1133632833
دکتر صحرایی  ساری، خیابان امیر مازندرانی  11332251030
دکتر روح الهی  ساری، خیابان امیر مازندرانی  1133240040
جالینوس  ساری، خیابان امیرمازندرانی  1133608400
دکتر علیزاده  ساری، خیابان امیر مازندرانی ، مهدی آباد  1133265643
دکتر رحمتی  ساری، خیابان رازی  1133118309
رازی  ساری، خیابان قارن  1133329366
دکتر رجبی نسب  ساری، خیابان قارن  1133314990
دکتر افشار  ساری، خیابان قارن  11332224581
دکتر میری  ساری، خیابان قارن  1133324235
دکتر مفتاحی  ساری، خیابان قارن  11332229390
دکتر دهقانزاده  ساری، خیابان قارن  1133320909
وفا  ساری، خیابان قارن  1133326823
پاستور  ساری، خیابان قارن  1132222226
دکتر آذربخش  ساری، خیابان قارن  1132228150
دکتر گودرزی  ساری، خابان قارن  1133329144
دکتر اکبری  ساری، خیابان فرهنگ  1133111596
دکتر محمودی  ساری، خیابان فرهنگ  1133258172
ابن سینا  ساری، خیابان فرهنگ  1133332191
دکتر علی کلانتری  ساری، خیابان فرهنگ  1133233313
دکتر علوی  ساری، خیابان فرهنگ  11333200111
دکتر مهدیه بهاری  ساری، خیابان فرهنگ  11332272880
دکتر کلانتری  ساری، خیابان فرهنگ  1133314456
شیما ابراهیم  ساری، خیابان فرهنگ  1133314107
دکتر میر شفا  ساری، خیابان فرهنگ  11332250764
دکتر مسرور  ساری، خیابان پیام نور  1133254555
هلال احمر  ساری، خیابان 18 دی  1133242435
نجات  ساری، خیابان 18 دی  1133244232
شبانه روزی دکتر مجیدیان  ساری، خیابان 18 دی  1133112002
دکتر روجا خزایلی  ساری؛ میدان شهدا  1133260273
دکتر نصرتی  ساری، خیابان نادر  1133311110
دکتر الهام عطایی  ساری، خیابان انقلاب  1133327888
دکتر کشاورز  ساری، خیابان فردوسی  1132210972
شبانه روزیز دکتر معتمدی  ساری، خیابان معلم  11333250605
دکتر خلوتی  ساری، خیابان معلم  1133269343
دکتر رضایی کلانتری  ساری، بلوار طالقانی  1133280537
دکتر غنی پور  ساری، بلوار طالقانی  1133283254
دکتر صالحی  ساری، بلوار طالقانی  1133204370
دکتر نادری  ساری، بلوار طالقانی  1133246358
دکتر مجیدیان  ساری، بلوار طالقانی  1133264406
امام رضا (داروخانه درمانگاه سپاه) ساری، میدان امام  1133349699
دکتر امین  ساری، بلوار پاسداران  1133340790
دکتر قزوینی  ساری ، بلوار پاسداران  1133348921
دکتر شریفیان  ساری، بلوار پاسداران  1133342155
آنالویی  ساری، بلوار عسگری محمدی  1133395316
شیرزاد ساری، روستای لاریم  1142552666