علی آباد کتول

لیست داروخانه های علی آباد کتول

شبانه روزی دکتر یوسفی علی آباد کتول- ابتدای خیابان طالقانی جنوبی ۰۱۷۳۴۲۲۰۳۶۶
وحیده زنگانه علی آباد کتول- خیابان جنگلده پاساژ اسپانتا  ۰۱۷۳۴۲۲۴۱۵۵
دکتر صالحی علی آباد کتول- خیابان امام رضا نرسیده به خیابان طالقانی جنوبی  ۰۱۷۳۴۲۲۲۶۸۳
دکتر دینکوب علی آباد کتول - خیابان امام رضا نبش فردوسی ۳۰ ۰۱۷۴۲۳۷۲۵۷
دکتر زنگانه علی آبد کتول -خیابان امام رضا نرسیده به خیابان جنگلده  ۰۱۷۳۴۲۲۵۴۱۳
اشرفی علی آباد کتول –خیابان جنگلده پاساژ آریا  ۰۱۷۳۴۲۲۶۹۳۶
دکتر قاسمی علی آباد کتول- خیابان امام رضا روبروی خیابان ورزش