آزادشهر

لیست داروخانه های آزاد شهر

دکتر کوهستانی آزادشهر خیابان شهید رجایی رجا دوم  0۱۷۳۵۷۲۴۸۸۹
سینا آزادشهر خیابان امام خمینی ساختمان پزشکان سینا   ۰۱۷۳۵۷۲۳۹۰۰
دکتر اعلمی آزادشهر خیابان امام خمینی ولایت چهارم    ۰۱۷۳۵۷۲۴۱۱۵۶
دکتر اکبرپور آزادشهر خیابان امام خمینی جنب بانک صادرات   ۰۱۷۳۵۷۲۷۹۵۵
دکتر غلامی آزادشهر میدان ولیعصر(مرکزی)     ۰۱۷۳۵۷۲۷۹۵۰
دکتر محرم خانی آزادشهر جنب ولایت سوم  ۰۱۷۳۵۷۲۷۰۸۰
دکتر شیخ ویسی آزادشهر خیابان امام خمینی نرسیده به میدان مرکزی  ۰۱۷۳۵۷۳۱۴۲۸۱
داروخانه بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر بیمارستان حضرت معصومه(س)  ۰۱۷۳۵۷۳۱۱۷۳