بندر ترکمن

لیست داروخانه های بندر ترکمن

معظمی بندرترکمن- بلوار شهید آرخی روبروی بیمارستان امام خمینی  ۰۱۷۳۴۴۳۲۹۶۶
دکتر ملک  بندر ترکمن- بلوار شهید آرخی بالاتر از بیمارستان امام خمینی  ۰۱۷۳۴۴۸۸۲۰۸۰
شبانه روزی پاستور بندرترکمن- بلوار شهید آرخی بین آزادی۲۴و۲۶ تلفن  ۰۱۷۳۴۴۳۱۵۱۵
بخشی زاده بندرترکمن -میدان مختومقلی نبش خیابان شمالی   ۰۱۷۳۴۴۸۷۳۰۰
مینا ناظری بندر ترکمن -روبروی میدان مختومقلی  ۰۱۷۳۴۴۲۳۷۷۱
فارابی بندرترکمن- خیابان شمالی  ۰۱۷۳۴۴۸۲۸۸۸
شکری بندر ترکمن- خیابان شهرداریداخل پاساژ طلافروشان  ۰۱۷۳۴۴۲۴۵۹۹