گنبد کاووس

لیست داروخانه های گنبد کاووس

دکتر کلوی گنبد-خ امام نبش چهارراه گلشن 33240723
دکتر چوگان گنبد خ امام ساختمان پزشکان فارابی  33224201
دکتر مهروزی گنبد خ امام- خ امامزاده شرقی 33239099
دکتر نازی گنبد خ امام – خ میهن شرقی 33223337
داروخانه لقمان گنبد ابتدای خ طالقانی غربی 33222533
کر گنبد خ طالقانی غربی بعد از چهارراه مختوم ۳۳۲۲۳۴۶۹
داروخانه نجومی گنبد خ دارایی غربی ساختمان پزشکان آقچلی  33235920
دکتر نجم الدین گنبد ابتدای خ طالقانی  33228384
شبانه روزی مهرگان گنبد-  ابتدای خ امام   
دکتر کوهی گنبد خ طالقانی خ دانش 33240271
دکتر حقیقی گنبد خ طالقانی طالقانی 13 33220100
دکتر ایری گنبد خ طالقانی طالقانی 28 33297692
دکتر حقیقت گنبد خ خیام  33237330
داروخانه ایران گنبد خ طالقانی مجتمع پزشکی صدر 33238865
دکتر مهشید گنبد خ طالقانی شرقی-روبروی ساختمان پزشکان صدرا -   ۱۷۳۳۲۲۶۹۸۸
دکتر آق پور گنبد خ طالقانی بعد از چهار راه خیام جنب مجتمع علاقی  
بیمارستان طالقانی گنبد خ طالقانی خ دانش 33238941
دکتر قدرتی گنبد خ خیام  33294715
داروخانه سینا گنبد خ طالقانی  خ حافظ جنوبی 33222384
داروخانه بیمارستان بسکی گنبد خیابان طالقانی شرقی بیمارستان بسکی - 9351714884-۱۷۳۳۵۸۰۱۴۰
رضایی شیرازی گنبد خ طالقانی خ حافظ جنوبی  33225457
دکتر پورعلی گنبد خ طالقانی شرقی-روبروی بیمارستان مطهری  ۱۷۳۳۵۵۵۱۲۶
دکتر اونق گنبد خ طالقانی شرقی- طالقانی۲۰   -۰۱۷-۵۵۵۶۸۹۵
سروش گنبد خ طالقانی شرقی-طالقانی ۲۶-   
خرمی گنبد خ طالقانی شرقی-طالقانی26 ۲۲۹۶۸۷۵
دکتر صاحب جمعی گنبد خ امام شمالی نبش خ سرابی 33292922
حقیقت طلب گنبد خ بعثت غربی روبروی پاساژ صحتی  ۳۳۲۲۴۹۱۰
دکتر مهشید گنبد خ طالقانی شرقی-روبروی بیمارستان بسکی    ۱۷۳۳۲۲۶۹۸۸
حقیقت طلب گنبد خ بعثت غربی روبروی پاساژ صحتی  ۳۳۲۲۴۹۱۰