دلیجان

لیست داروخانه های دلیجان

دکتر کریمیان خ شهید بهشتی شمالی-روبروی درمانگاه امید 44231901
شبانه روزی کیمیا خ شهید بهشتی شمالی-نبش خیابان مهندس هاشمی 44229984
دکتر جلالی چهار راه فلسطین 44223222
سیدالشهدا خیابان طالقانی-نبش کوچه شهید مطهری 44228151
دکتر بیگی چهار راه شهید عسگری 44223117