کرمان

داروخانه دکتر حاج اسماعیلی - شهر کرمان  09135407262
داروخانه دکتر اقدسی - شهر کرمان 09380411859
داروخانه دکتر شجاع الساداتی - شهر کرمان 09131407607
داروخانه دکتر بهبودی - شهر کرمان 09131413287
داروخانه دکتر صدیقی - شهرستان بم  09132468338
داروخانه دکتر وزیری - شهرستان بم  09122641236
داروخانه دکتر زال پور - شهرستان سیرجان 093984007350
داروخانه دکتر افشین - شهرستان افشین 09121838953
داروخانه دکتر کوهکن - شهرستان رفسنجان 09128115376