گرگان

داروخانه دکتر عطاری (گرگان) 32224576
داروخانه دکتر جمعه (گرگان) 32332700
داروخانه دکتر خوری (گرگان) 32330700
داروخانه دکتر قاری پور  (گرگان) 32361095
داروخانه دکتر پوپک حقیقت (گنبد) 32237330