کرمانشاه

داروخانه دکتر شهبازی 083-37246230
داروخانه دکتر درویشی 083-37274450
داروخانه دکتر نادری 083-34223166