منطقه 9

داروخانه دکتر ولی زاده 66045354 تقاطع خیابان 21 متری جی و خیابان هاشمی
داروخانه دکتر صارمی 66649107 خیابان شمشیری - نرسیده به سرای محله شمشیری