منطقه 9

     
داروخانه دکتر صارمی 66649107 خیابان شمشیری - نرسیده به سرای محله شمشیری