منطقه 7

داروخانه صبا 41971 خیابان شهید بهشتی - قبل از تقاطع سهروردی - پلاک 108
 داروخانه دکتر حقیقت منفرد   88309710  تخت طاووس - مطهری - بعد از امیر اتابک - نرسیده به سهروردی - پلاک 140