منطقه 4

داروخانه الغدیر 77137750 خیابان هنگام - میدان الغدیر - داروخانه بیمارستان الغدیر
داروخانه شهید فلاحی 22951289 اتوبان بابایی - ابتدای بلوار نیروی زمینی