منطقه 22

داروخانه ولیعصر شهرک گلستان - خیابان شهید بیگدلی - درمانگاه ولیعصر 44762108
داروخانه شبانه روزی شهاب  شهرک گلستان - بلوار کاج - نبش امیر کبیر 44729633
داروخانه شبانه روزی دکتر جلیل زاده دهکده المپیک - زیبادشت - جنب مرکز زیبایی ارم 44763117