منطقه 20

داروخانه دکتر بهروزی 55902211 میدان شهر ری
داروخانه شبانه روزی سما 33743649 فلکه اول دولت آباد - رو به روی بانک سپه - نبش فروردین شمالی