منطقه 18

داروخانه دکتر اسفندیاری  66223441 ولیعصر - خیابان بهرامی
داروخانه مرکزی رازی 66236165 شهرک ولیعصر - خیابان رجایی
داروخانه دکتر رشیدی  66307098 شهرک ولیعصر - خیابان طالقانی