منطقه 18

 داروخانه دکتر اسفندیاری   66223441  ولیعصر - خیابان بهرامی
داروخانه دکتر رشیدی 66307098 شهرک ولیعصر - خیابان طالقانی