منطقه 17

داروخانه دکتر وهاب زاده  66223950 میدان بهاران - خیابان سجاد جنوبی 
داروخانه مرکزی ابوذر 55702974 میدان ابوذر - خیابان ابوذر - نرسیده به خیابان بدخشان
داروخانه دکتر جوادی  55705181 خیابان ابوذر - نبش خیابان 16 متری عیوضی خانی