منطقه 17

داروخانه دکتر وهاب زاده  66223950 میدان بهاران - خیابان سجاد جنوبی