منطقه 14

داروخانه تمدن 33349675 پیروزی - خیابان کرمان غربی - نبش بیمارستان مردم
داروخانه دکتر کیوان فر  330321229 خیابان پیروزی - رو به روی کوچه بیمارستان فجر 
داروخانه شبانه روزی ابیانه 33178307 خیابان نبرد شمالی - نبش ائم اطهار