منطقه یک

داروخانه شبانه روزی لشکرک 22445820 بزرگراه ارتش شرق به غرب - نرسیده به خروجی اوشان
داروخانه تجریش 22726472 میدان تجریش - ابتدای خیابان ولیعصر - کوچه سرشار
داروخانه دکتر نبی ئی  71062000 اندرزگو- روبه روی بلوار کاوه
داروخانه دکتر رضوی پور 22952924 میدان ارتش - محله اراج - ابتدای خیابان شهید پروین - پلاک 29 - روبه روی بیمارستان نیکان
داروخانه دکتر لیدا نوری 22213634 خیابان شریعتی - 100 متر مانده به میدان قدس 
داروخانه دکتر نوشین دخت ناصری 22393197 الهیه- پل رومی - خیابان اکبری - روبه روی بن بست افرا