مازندران

داروخانه شبانه روزی دکتر علیمحمدی (ساری) 01133209271
داروخانه دکتر خلوتی (ساری) 01133269343
داروخانه دکتر مفتوحی (ساری) 011332229390
داروخانه دکتر پیرزاده (بابل) 01132314268
داروخانه دکتر پریدل (بابل) 01132290235
داروخانه دکتر برادران (بابل) 09111162789