محصولات پروبیوتیک خانواده

این محصولات جهت پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریهای شایع گوارشی در خانواده مورد استفاده قرار میگیرند.