محصولات پروبیوتیک بانوان

این محصولات مختص بانوان بوده و در پیشگیری و درمان بیماری های شایع در بانوان تاثیر بسزایی دارند.